Vizsolyská Biblia

Obrázok loga partnera obec Vizsoly

Výtlačky Vizsolyskej Biblie na Slovensku a vo svete

Na Slovensku je v súčasnosti preukázateľne desať exemplárov Vizsolyských Biblií a jedno jej torzo, a to vo vlastníctve šiestich inštitúcií nachádzajúcich sa v troch mestách a jednej obci. Tri exempláre vlastní Slovenská národná knižnica v Martine, dva exempláre a jedno torzo Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Univerzitná knižnica v Bratislave, Slovenský národný archív a Zámocká knižnica v Topoľčiankach majú vo svojich zbierkach po jednom výtlačku. Štátna vedecká knižnica v Košiciach vlastní dva výtlačky Biblie. Pred 50 rokmi sa na území Slovenska nachádzalo ďalších päť výtlačkov Vizsolyských Biblií, dnes sú však terajšími vlastníkmi týchto fondov a zbierok označené ako nezvestné, stratené či odcudzené (Rád premonštrátov v Opátstve Jasov, Zbor evanjelickej cirkvi a. v. v Rožňave, knižnica kaštieľa v Oponiciach, Krajské múzeum v Prešove a Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi a. v. v Prešove).

Vo svete sa Vizsolyská Biblia nachádza v siedmich európskych krajinách. Je prirodzené, že vzhľadom k miestu jej vydania, editorovi, jazykovej a aj obsahovej náplni je koncentrácia jej výtlačkov najväčšia najmä v troch krajinách niekdajšieho Uhorska. Takmer polovica všetkých známych exemplárov (27) sa nachádza v Maďarsku a viac ako štvrtina (približne 16) v Rumunsku na území niekdajšieho Sedmohradska. Vyššie spomenuté exempláre nachádzajúce sa na území Slovenska predstavujú zhruba pätinu všetkých výtlačkov. Po jednom výtlačku sa nachádza Biblia v Čechách, v Rakúsku, vo Veľkej Británii a v Dánsku. Jej vlastníkmi sú najmä štátne inštitúcie, napríklad v Dánsku sa nachádza vo fonde Kráľovskej knižnice v Kodani. V Rumunsku ju vlastnia najmä cirkevné inštitúcie a v Maďarsku okrem štátnych a cirkevných inštitúcií aj fyzické osoby.

Existujú len tri miesta na svete, na ktorých môže návštevník vidieť vystavený originál Vizsolyskej Biblie. Najstaršou je expozícia v obci Vizsoly. V tamojšom reformovanom kostole vystavuje Bibliu miestny reformovaný zbor už vyše tri desaťročia. Jediná zbierka všetkých vydaní maďarských Biblií, ktorá obsahuje aj úplne najstaršiu – Vizsolyskú Bibliu – sa nachádza v múzeu s názvom Károli Gáspár Biblia és Múzeumkiállítás v obci Gönc blízko hraníc so Slovenskom. Od roku 2021 sa osobitnou expozíciou venovanou Vizsolyskej Biblii ako prvou a zatiaľ jedinou svojho druhu na Slovensku môže pochváliť práve Štátna vedecká knižnica v Košiciach.