Vizsolyská Biblia

Obrázok loga partnera obec Vizsoly

Vizsolyská Biblia

Vizsolyská Biblia je výnimočná z niekoľkých dôvodov. Z lingvistického hľadiska ide o najstarší tlačený preklad kompletnej Biblie do maďarčiny, ktorý odzrkadľuje stav a úroveň maďarského jazyka na konci 16. storočia. S počtom takmer 2,5 tisíc strán predstavuje v danej dobe najrozsiahlejšie knižne vydané dielo v Uhorsku a súčasne aj v maďarskom jazyku. V porovnaní s inými dielami vydanými v Uhorsku v 2. polovici 16. storočia obsahuje najširšiu paletu typografických prvkov použitých v rámci jedného diela.

Z odhadovaného počtu 700 až 900 výtlačkov prvého vydania tejto Biblie sa vo svete do súčasnosti zachovalo len zhruba 60 výtlačkov.

V roku 2015 bola Vizsolyská Biblia s rokom vydania 1590 zaradená v Maďarsku medzi národné nehmotné kultúrne dedičstvo najvyššej kategórie s označením hungarikum, ktoré je chránené osobitným zákonom.

Typografické prvky

Diela vydané v 16. storočí charakterizuje väčší dôraz na grafickú estetiku, grafické detaily, ako aj pravidelná prítomnosť funkčných prvkov. Diela boli tlačené najmä drevorezovou technikou, ktorou je vytvorená aj Vizsolyská Biblia.

Grafických prvkov nájdeme vo Vizsolyskej Biblii niekoľko: figurálny signet titulného listu tlačiara, ornamentálno-figurálny signet, ornamentálno-figurálne vlysy, ornamentálne vinety a linky, iniciálky s ornamentálnym pozadím vo voľnom priestore i v rámci priestoru, verzálky, tlačené marginálie, typografické ozdoby i kustódy. Väčšina z týchto ozdôb slúžila aj na vizuálne oddelenie či zvýraznenie jednotlivých častí diela – titulného listu, venovania (dedikácie), predslovu (prefácie), vydavateľských údajov (impresa či kolofónu) alebo jednotlivých kapitol.

Hlavný titulný list bol ako jediný list diela tlačený kombináciou červenej a čiernej farby. Signet na titulnom liste tvorí malý uhorský znak zdobený anonymizovanou panovníckou korunou a gryfmi ako nosičmi štítu. Centrom tlačiarovho signetu v oválnom ornamentálnom ráme je alegorická postava Fámy s ratolesťou v ruke.

Text na titulnom liste

Szent Biblia Az Az: Istennec Ŏ Es Wy Testamentvmanac Prophe´ta´c Es Apostoloc által meg iratott szent kŏnyuei. Magyar Nyelwre Fordittatott egészlen és wijonnan, Az Istennec Magyar országban való Anya szent Egyházánac epŭlésére. Lvc: XVI. vers: 29. ¶ Vagyon Mosesec és Prophétáioc, halgassác azokat,(et)c.

Preklad:

Svätá Biblia, to jest: Posvätné knihy Božej Starej a Novej zmluvy, napísané prostredníctvom prorokov a apoštolov. Úplne a nanovo preložené do maďarského jazyka, na budovanie božej svätej matkocirkvi Maďarska. Lukáš, 16. kapitola, 29. verš: Majú svojho Mojžiša a prorokov, ich nech počúvajú, atď.

Vydavateľské údaje v imprese diela

Visolban. Nyomtattatott Mantskovit Balint Altal. M D XC. Bódog aßßony hauanac 10. napián.

Preklad:

Vo Vizsolyi. Vytlačené Valentínom Mančkovičom. 1590, 10. dňa mesiaca január.

Rozsah diela

Dielo pozostáva z troch častí, ktoré obsahujú osobitné subtitulné listy. Prvú časť tvorí Starý zákon, resp. Stará zmluva (686 listov), druhú časť Proroci (275 listov) a tretiu časť Nový zákon/zmluva (236 listov), doplnené ôsmimi nestránkovanými listami úvodu a nadrozmernou schémou.