Vizsolyská Biblia

Obrázok loga partnera obec Vizsoly

Panely expozície

Partnerská expozícia vo Vizsoly je umiestnená v populárno-náučnom a kultúrno-oddychovom centre s príznačným názvom „Református Betlehem“ – Reformovaný Betlehem. Centrum tvoria štyri budovy. V úvodnej sa nachádza tematické kníhkupectvo s kaviarňou, ktoré slúži zároveň ako miesto registrácie a predaja vstupného.

Druhou budovou je súčasný kalvínsky kostol, zreštaurovaný do svojej stredovekej podoby, v ktorom možno obdivovať okrem vystavenej originálnej Vizsolyskej Biblie aj cenné fresky z arpádovského obdobia (12. storočie). V ďalšej budove sa nachádza malé múzeum kníhtlače s expozíciami o uhorských tlačiarňach v 16. storočí a pozostáva z dvoch miestností. Centrálnym prvkom prvej je celosklenená podlaha s veľkorozmernou mapou Uhorska s lokalizáciou miest, v ktorých sa kedysi tlačilo. Miestnosť je doplnená informačnými panelmi o kníhtlači. V druhej miestnosti je umiestnená dobová kníhtlačiarska dielňa s replikou ručného kníhtlačiarskeho lisu, na ktorom si môže návštevník aj osobne vyskúšať historický spôsob tlačenia. Miestnosť dopĺňajú interaktívne zábavné prvky pre menšie deti či elektronický informačný panel. Poslednou budovou centra je tzv. Múzeum vína a dejín regionálneho vinohradníctva, v ktorom sa možno dozvedieť aj ďalšie informácie o bežnom živote obce a editora Biblie v danej dobe.

Informačné panely

Na paneloch a tablách v kníhtlačiarskej expozícii sa možno postupne zoznámiť s rôznymi aspektami kníhtlače nielen daného miesta ale celého Uhorska hlavne v 16. storočí.

Panely v prvej miestnosti:

 • Rozšírenie kníhtlače v Uhorsku
 • Tlačiarne a majstri tlačiari
 • Kde a prečo vznikali tlačiarenské dielne
 • Kníhtlač na hradoch a v mestách
 • Zariadenia dielní: nástroje a umelecké prvky
 • Maďarské knihy tlačené v Krakove
 • Maďarské knihy tlačené vo Viedni
 • Trnavská katolícka kníhtlač
 • Tlačiareň v Sárvár-Újsziget patrónov Nádasdyovcov
 • Koložvárska tlačiareň Heltaiho a Hoffgreffa
 • Hoffhalterora tlačiareň

Panely v druhej miestnosti – replike tlačiarenskej dielne hovoria už o samotnej vizsolyskej tlačiarni, o jej histórii, o tlačiaroch a súvisiacich osobách, o formálnej a obsahovej stránke Vizsolyskej Biblie.

Prvý panel je združený a tvoria ho témy:

 • Predchodca – zakladateľ tlačiarne Peter Bornemisza
 • Mančkovič, tlačiarenský majster – rozmanité vydania z Plaveckého hradu
 • Z Plaveckého hradu do Hlohovca
 • Z Hlohovca do obce Vizsoly – protestantskí mecéni
 • Preklad kompletnej kalvínskej Biblie do maďarčiny

Témy 2. – 4. panela:

 • Najvýznamnejšia uhorská tlač svojej doby
 • Vizsolyská Biblia je jednou z najkrajších maďarských kníh
 • Osudy Biblie po vydaní

Posledný, 5. panel je tiež združený a jeho témami sú:

 • Vydania vizsolyskej kníhtlače
 • Osudy vizsolyskej tlačiarne
 • Signety tlačiara Mančkoviča
 • Tematická mapa dejín kníhtlače v Uhorsku
 • Knižné ozdoby vizsolyskej tlačiarne

Múzeum vína

V poslednej budove centra sa nachádza Múzeum vína (Vincellér-ház). Bol vytvorený so zámerom predstaviť život prekladateľa a editora Vizsolyskej Biblie Gáspára Károlyiho hlavne v historickej súvislosti s kedysi chýrnou vínnou kultúrou, rozšírenou do tohto regiónu aj vďaka Károlyiho obchodným aktivitám s vínom od Tokaja po Krakov. Vystavené sú tu predmety každodennej činnosti pri pestovaní hrozna a pri vinárstve Tokajského podhoria, ktoré doplňa 14 panelov. Tie informujú o míľnikoch miestnej histórie – obce, kostola, cirkevného zboru i osudy vydavateľa Károlyiho a jeho rodiny, zasadené do súvisu s dávnou významnou obchodnou cestou, ktorá obec pretínala. Na záverečných paneloch sa návštevníci môžu dozvedieť o okolnostiach vydania Vizsolyskej Biblie. Túto výstavu umocňuje umelecky zdobený kazetový strop s biblickou a ornamentálnou tematikou.