Vizsolyská Biblia

Obrázok loga partnera obec Vizsoly

O projekte Biblia

Zriadenie expozície pod názvom „Vizsolyská Biblia“ ktorá sa nachádza v budove Študovne historických fondov a regionálnej literatúry na ulici Pri Miklušovej väznici č. 1, v Košiciach je jedným z hlavných výstupov projektu „Unikát maďarskej literatúry – Vizsolyská Biblia aj v Košiciach“.

Projekt vznikol vďaka partnerstvu:

Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach a Reformovaného zboru vo Vizsoly

Myšlienkou pre vznik partnerstva a spoločnej prípravy projektu bol nápad prezentovať verejnosti unikát maďarskej literatúry – Vizsolyskú Bibliu nielen v Maďarsku, ale aj na Slovensku. Prečo to bolo možne? Štátna vedecká knižnica v Košiciach mala a má v svojom zbierkovom fonde 2 originálne exempláre Vizsolyskej Biblie. Biblie nachádzajúce sa v zbierkovom fonde Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach boli neprístupné verejnosti a ani neboli výrazne prezentované. Obec Vizsoly v Maďarsku je miestom, kde táto unikátna Biblia bola v rokoch 1589 až 1590 prvý raz vytlačená. Reformovaný zbor vo Vizsoly zriadil a prevádzkuje Návštevnícke centrum venované tejto historickej knihe.

Hlavným cieľom projektu bolo:

  • Podporiť cezhraničnú výmenu skúseností pre zachovanie a propagáciu unikátneho písomného kultúrneho dedičstva – Vizsolyskej (tiež Károlyiho) Biblie zo 16. storočia.
  • Zabezpečiť ochranu a zvýšiť záujem o kultúrno-historické dedičstvo v destináciách Vizsoly a Košice medzi občanmi prostredníctvom poukázania na spoločné náboženské, ekonomické a sociálne korene, na multietnickú a multikultúrnu spoluprácu pri vzniku, preklade a tlači Biblie.
  • Vytvoriť novú inštitucionálnu spoluprácu medzi partnermi (cirkevná a štátna organizácia) vytvorením spoločného cezhraničného mediálneho obsahu a aktívnej výmeny informácií a skúseností.

Obec Vizsoly a mesto Košice sú súčasťou tzv. Gotickej cesty. Gotická cesta je prezentovaná ako sprievodca vybranými pamiatkami Košického samosprávneho kraja a Župy Borsod-Abaúj-Zemplén a má za úlohu priblížiť návštevníkom a domácim obyvateľom kultúrne a historické dedičstvo týchto krajov.

Projekt bol podporený z Fondu malých projektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, v celkovej výške 58 696,52 Eur pre oboch partnerov. Fond malých projektov predstavuje nástroj na podporu projektov menšieho rozsahu na regionálnej úrovni a zastrešuje ho organizácia EZÚS Via Carpatia so sídlom v Košiciach.