Vizsolyská Biblia

Obrázok loga partnera obec Vizsoly

O partnerovi

Obec Vizsoly sa nachádza na severovýchode Maďarska v župe Borsod-Abaúj-Zemplén. Dejiny obce siahajú do konca 12. storočia a jeho význam predurčila dôležitá obchodná cesta v blízkosti rieky Hornád, spájajúca Pobaltie a Balkán.

V stredoveku bola obec samosprávnym a súdnym centrom niekoľkých inštitúcií. Vrcholom hospodárskeho rozvoja obce v minulosti bolo udelenie mestských privilégií a trhového práva v rokoch 1454 a 1477. Počiatky vzniku miestneho reformovaného zboru siahajú do 3. štvrtiny 16. storočia v čase šírenia reformácie v Uhorsku. Do rozvoja obce negatívne zasiahla osmanská expanzia, no napriek tomu sa obec medzi rokmi 1590 – 1599 stala jedným z protestantských tlačiarenských centier krajiny. V súčasnosti má obec poľnohospodársky ráz.

V 2. polovici 20. storočia sa Vizsolyská Biblia dostala do širšieho povedomia, vďaka čomu obec sa zaradila ku kultúrnym a náboženským centrám Maďarska. V roku 2015 bola Viszolyská Biblia zaevidovaná medzi najvýznamnejšie kultúrne pamiatky Maďarska – hungariká. V priebehu posledných rokov zbor vybudoval v obci náučno-poznávacie a náboženské centrum „Református Betlehem“. Takpovediac srdcom centra je pôvodne románsky kostol, v ktorom je vystavený originál Vizsolyskej Biblie, vzácne gotické fresky i zdobená baroková kazateľnica. Súčasťou komplexu sú aj kníhkupectvo či knižný dom „Mantskovit Bálint Könyvesház" s turistickou recepciou a kaviarňou-čajovňou, ďalej interaktívne múzeum dejín kníhtlače „Vizsolyi Biblia és a Mantskovit Nyomtatástörténeti Múzeum", zamerané okrem vizsolyskej tlačiarne aj na históriu uhorskej kníhtlače a napokon i múzeum vína „Vincellér-ház", ktoré zachytáva bežný a hospodársky život miestneho spoločenstva zhruba v dobe fungovania miestnej tlačiarne. Centrum ročne navštívia tisíce záujemcov a pre mnoho škôl je jeho návšteva zaradená do vzdelávacieho procesu.

Zbor v roku 2019 podpísal partnerskú dohodu so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach o cezhraničnom projekte v rámci európskeho fondu malých projektov Programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Hlavnými cieľmi projektu podpora cezhraničnej výmeny skúseností pre zachovanie a propagáciu unikátneho písomného, kultúrneho dedičstva – Vizsolyskej Biblie zo 16. storočia a tiež zabezpečenie ochrany a zvýšenie záujmu o kultúrno-historické dedičstvo v obci Vizsoly a v meste Košice medzi občanmi poukázaním na spoločné náboženské, ekonomické a sociálne korene, na multietnickú a multikultúrnu spoluprácu pri vzniku, preklade a tlači Biblie.