Vizsoly Bible

logoMRE

Štátna vedecká knižnica v Košiciach Hlavná 10, 042 30 Košice (ďalej „ŠVK“) dôkladne dbá na ochranu súkromia fyzických osôb, ktorých osobné údaje spracúva v súvislosti so svojou činnosťou. Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané plne v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zároveň s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Účelom tohto dokumentu je informovať dotknuté osoby o tom, na aký účel sa osobné údaje spracúvajú, komu môžu byť osobné údaje sprístupnené, aké sú lehoty na ich uchovávanie, aké sú práva dotknutých osôb pri spracovaní osobných údajov a o existencii profilovania a automatizovaného rozhodovania. Tento dokument je dostupný na webovom sídle Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Prevádzkovateľ:
Štátna vedecká knižnica v Košiciach Hlavná 10, 042 30 Košice

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Štátna vedecká knižnica v Košiciach Hlavná 10, 042 30 Košice
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Osobné údaje sú ŠVK spracúvané v súlade s výkonom verejnej moci a plnením práv a povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov a bilaterálnych a multilaterálnych medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, a to vo verejnom záujme. Fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané ŠVK, má postavenie dotknutej osoby. ŠVK uchováva osobné údaje dotknutej osoby v súlade s prijatými technickými, organizačnými a bezpečnostnými opatreniami, ktoré sú pravidelne aktualizované, a to výlučne po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania, a to v súlade s registratúrnym poriadkom MK SR. Prístup k osobným údajom dotknutej osoby majú výlučne osoby poverené ŠVK pričom tieto ich spracúvajú na základe presných pokynov.

Zákonnosť spracúvania

ŠVK spracúva osobné údaje dotknutej osoby vždy na jednom o zákonných právnych základov, pričom týmto je najmä osobitný predpis, prípadne medzinárodná bilaterálna alebo multilaterálna zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná. Konkrétny právny základ spracúvania je uvedený v dokumente obsahujúcom evidenciu jednotlivých spracovateľských činností, ktorý je k dispozícii na stiahnutie nižšie.

Doba uchovávania osobných údajov

ŠVK uchováva osobné údaje v súlade so zásadou minimalizácie, a to výlučne po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu a v súlade so Zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov a registratúrnym plánom schváleným ŠVK. Presná doba uchovávania osobných údajov je uvedená v dokumente obsahujúcom evidenciu jednotlivých spracovateľských činností, ktorý je k dispozícii na stiahnutie nižšie.

Prenos osobných údajov mimo Európskej únie

Prenos osobných údajov mimo Európskej únie sa uskutočňuje len výnimočne a na presne vymedzený účel keď tak stanovuje osobitný právny predpis, prípadne medzinárodná bilaterálna alebo multilaterálna zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná. Informácia o uskutočňovaní prenosu osobných údajov dotknutej osoby je uvedená v dokumente obsahujúcom evidenciu jednotlivých spracovateľských činností, ktorý je k dispozícii na stiahnutie nižšie.

Automatizované individuálne rozhodovanie

ŠVK nevykonáva spracúvanie osobných údajov automatizovaným individuálnym rozhodovaním, resp. profilovaním.

Práva dotknutých osôb

Právo na prístup k údajom

Dotknutá osoba má právo získať od ŠVK potvrdenie o tom, či spracúva jej osobné údaje, ako aj získať prístup k týmto osobným údajom. ŠVK poskytne jednu kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú v písomnej listinnej podobe bezodplatne. Za akékoľvek ďalšie kópie v písomnej listinnej podobe, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže ŠVK účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo na to, aby ŠVK bez zbytočného odkladu opravilo nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

Dotknutá osoba má právo na to, aby ŠVK bezodkladne vymazalo osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, pokiaľ je splnená aspoň jedna z nasledovných podmienok:

osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie;

dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;

osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;

osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti adresovanou priamo dieťaťu staršiemu ako 16 rokov, ktoré udelilo súhlas, resp. mladšiemu pokiaľ súhlas vyjadril alebo schválil nositeľ rodičovských práv a povinností.

Právo na obmedzenie spracúvania

Dotknutá osoba má právo na to, aby ŠVK obmedzilo spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z nasledovných prípadov:

dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho ŠVK overiť správnosť osobných údajov;

spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

ŠVK už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla ŠVK, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje, ak je to technicky možné, ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej ŠVK bránilo, a to v prípade ak:

sa spracúvanie zakladá na súhlase dotknutej osoby, alebo na zmluve;

ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

Právo odvolať súhlas

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to rovnakým spôsobom ako bol udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Dotknutá osoba, ktorá sa domnieva, že jej osobné údaje sú spracúvané bez právneho základu, alebo nezákonne, môže podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (vzor dostupný na webovom sídle úradu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) a to:

v listinnej podobe na adrese:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12, 820 07  Bratislava
tel. číslo: +421 – 2 – 3231 3214,
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

elektronickou formou v súlade s § 19 ods. 1 Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).